Noord-in-Gesprek

Plan voor een Doorlopend Buurt- en Wijkgesprek

 

B&W van Tilburg wil het vertrouwen tussen de bewoners en de politiek verbeteren. In het Collegeprogramma Samen meer voor Elkaar belooft de gemeente meer integraal te werken en burgerparticipatie werkelijk serieus te nemen. Het Programma Levendige Democratie moet ervoor zorgen dat de bewoners zich meer betrokken gaan voelen bij de lokale democratie.

 

NoordgroeiT vindt dat deze nieuwe bestuurlijke intenties niet vrijblijvend mogen zijn! De wil om gemeentelijke afdelingen en instellingen die de burger ten dienste staan, meer integraal te laten werken, vraagt om inzet, kennis en talent. Bij burgerparticipatie gaat het ook om lef en openheid, ofwel: de bereidheid om met bewoners in gesprek te gaan en hen het vertrouwen te geven dat er echt naar hen geluisterd wordt. Bewoners mee laten denken en mee laten doen in het toekomstbestendig maken van onze gezamenlijke leefomgeving, vraagt namelijk niet alleen iets van de bewoners.

 

Voor NoordgroeiT kunnen integraal werken en burgerparticipatie alleen succesvol zijn, als tegelijk ook 'n Programma van Meningsvorming wordt opgestart. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor al die professionals die bij het reilen en zeilen van de stad betrokken zijn.

 

Noord-in-Gesprek wil het vertrouwen tussen burger en overheid herstellen via een Doorlopend Buurt- en Wijkgesprek. Daarin kunnen bewoners met elkaar en met gemeenteambtenaren, over en langere periode van gedachten wisselen. Alleen als we structureel met elkaar kunnen praten over in wat voor een stad we willen leven, wonen en werken, ontstaat, naast kennismaking, begrip en inzicht, ook de meningsvorming die de gesprekken een zinvolle inhoud geven.

 

Als we weten welke opvattingen we delen, ontdekken we vanzelf dat er ook een gedeeld belang bestaat, en ontstaat het vertrouwen waardoor, langzaam maar zeker, steeds meer bewoners bereid zijn, om zich blijvend in te zetten voor het algemeen belang in Noord.